ظریف: سعید جلیلی (قبل از حمله شدن به سفارت عربستان) به من گفت…

ظریف: سعید جلیلی (قبل از حمله شدن به سفارت عربستان) به من گفت همین امشب باید مراقب ویژه از این سفارت را آغاز کنیم

ظریف: سعید جلیلی (قبل از حمله شدن به سفارت عربستان) به من گفت...